Услови и правила за користење

 

Услови и правила за користење

 

Општо

 

Vipmarket5.mk е интернет-страница за специјализирана за објавување огласи. Vipmarket5.mk овозможува објавување огласи за автомобили, недвижности и секакви други производи и услуги наведени преку соодветни категории.


Vipmarket5.mk НЕ Е ПОСРЕДНИК ПРИ КУПОПРОДАЖНИТЕ ПРОЦЕСИ и сите трансакции се вршат директно помеѓу странката што огласува и потенцијалните купувачи.

Vipmarket5.mk обезбедува само техничка поддршка во вид на база на податоци со кои се пренесуваат информациите (огласите), без да влијае на содржината на огласите. Сепак, ВИП маркет 5 го задржува правото на корекција на огласот.

Vipmarket5.mk не е странката што го нуди огласениот производ/услуга за продажба.

Vipmarket5.mk во односите помеѓу продавачот и потенцијалниот купувач не е вклучен како посредник, ниту пак како претставник на некоја странка.

Договорите склучени во врска со оглас објавен на Vipmarket5.mk се склучуваат и спроведуваат без никакво учество на Vipmarket5.mk.

Во продолжение се дадени условите за користење на Vipmarket5.mk.

Корисниците на Vipmarket5.mk се обврзуваат да се придржуваат кон условите за користење и истите не може да ги изменат, затоа ги советуваме внимателно да ги прочитаат и доколку имаат прашања, да се обратат до info@Vipmarket5.mk

КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГИТЕ НA Vipmarket5.mk ПОДРАЗБИРА СОГЛАСНОСТ СО СЛЕДНИВЕ УСЛОВИ И ОБВРСКИ
 

Обврски на корисникот

 

ВИП  маркет 5 не одговара за содржината на секој оглас. Целосната одговорност ја презема корисникот што го поставил огласот. Vipmarket5.mk не е вклучен во никакви трансакции или приватни работи помеѓу учесниците во трансакцијата, ниту пак во плаќања, гаранции или услуги за заштита на „продавачот“ и „купувачот“. Затоа, објавувањето на Vipmarket5.mk не претставува ветување кое ние го даваме на корисникот, туку ветување на лицето што го објавува огласот.
 

ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА Vipmarket5.mk


Од Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност Член 8 од Службен весник 199 од 30 декември 2014 година.


1. При нарачувањето на оглас нарачателот е должен да испрати на маил: info@vipmarket5.mk податоци за идентификација: тековна состојба од Централен регистар за регистрација на соодветната дејност, односно доказ за упис во соодветен регистар на дејност за физички лица.


2. Се забранува објавувањето на оглас доколку нарачателот на огласот не достави податоци за идентификација согласно со ставот (1) на овој член.


3. Субјектот кој го врши огласувањето има обврска за чување на податоците за идентификација во рок од една година од објавување на оглаост.


4. Субјектот кој го врши огласувањето има обврска на барање на органите на надзор да им дозволи да извршат увид во податоците за идентификација на нарачателот на огласот.


5. Ако огласувачот не постапи согласно овој член се смета за соучесник.


6. Одредбите од овој член не се однесуваат на продажба на лични користени предмети од страна на физички лица преку огласување.

 

Налог и регистрирање

 

При регистрирање на Vipmarket5.mk корисникот ги прифаќа сите обврски за налогот. Vipmarket5.mk не сноси одговорност за какви било загуби на приватни информации или податоци на налогот. Корисникот се согласува дека Vipmarket5.mk може да ги отстрани налозите кои ги повредуваат правилата за употреба и дека одлуката за отстранување на налогот е одлука на Vipmarket5.mk.
 

Ограничување на пристап и користење

 

Vipmarket5.mk го задржува правото да го отстрани налогот што не се придржува до некои од следните правила и Vipmarket5.mk ја донесува одлуката за истото.

Vipmarket5.mk ќе го отстрани секој налог што пречи или ја нарушува нејзината цел како страница за објавување огласи.

Со користење на услугите на Vipmarket5.mk, корисникот се согласува да не вади, копира или репродуцира какви било содржини на статични или динамични страници од Vipmarket5.mk за комерцијални цели, без претходна писмена дозвола од ВИП маркет 5.

Корисникот се согласува да не се вклучува во какви и да е процеси или комбинации на процеси преку интернет-страницата што вклучуваат неразумен и несоодветен дел од изворите на Vipmarket5.mk, компјутерскиот систем на компанијата или друга инфраструктура.

Корисникот се согласува да не испраќа до останатите корисници несакана пошта со неважечки пораки и електронска пошта преку Vipmarket5.mk или пак на друг начин.

Корисникот се согласува да не се занимава со работи изведени врз основа на содржината на интернет-страницата на Vipmarket5.mk. Ова вклучува инжинерство, преведување, делење на делови, составување или други слични модификации на која било страница, софтвер или содржина поврзани со Vipmarket5.mk.

Корисникот се согласува да не се обидува да пристапи до компјутерскиот систем на компанијата или информации од компјутерскиот систем на компанијата, со исклучок на самата страница на Vipmarket5.mk и нејзината содржина.

Корисникот се согласува огласникот да го користи на принципот на фер користење и притоа еден ист  производ да не го огласува повеќе од еднаш. Доколку сака неговиот оглас да биде полесно достапен за корисниците, да биде на насловна страна, или пред останатите, Vipmarket5.mk нуди едноставен, лесен и евтин начин за корисникот да стигне до саканата цел, преку така-наречените ВИП огласи. Огласувањето на ист оглас повеќе од еднаш (без притоа да се отстрани стариот) е спротивно со условите на Vipmarket5.mk, и таквите огласи ќе бидат отстранети. Доколку продолжи непримерното однесување отстранети ќе бидат и корисниците кои огласуваат на тој начин. Поправање на стар оглас, и бришење на стар оглас и објавување на нов е во рамките на фер-користење.

Корисникот се согласува да не ги користи услугите на страницата Vipmarket5.mk со кои: се кршат одредби од локално, национално или меѓународно право; се вознемирува или наштетува на друго лице, или комуницира со него/неа и покрај договорот или забраната за ваков вид на комуникација; се собираат или зачувуваат лични податоци за останатите корисници вклучувајќи адреси за нивни е-пошти или ги контактираат продавачите за некоја друга цел различна од дадената содржина во огласот од страна на соодветни продавачи.

Противзаконски е да се објавуваат „какви било предности, ограничувања или дискриминации врз основа на раса, боја на кожа, верска определба, полова дискриминација, телесни недостатоци, состојби во семејството, националност или со намери кои на еден начин создаваат предност, ограничување или дискриминација.“

Корисникот се согласува да не објавува содржина што: (1) Претставува закана за некој корисник или член на тимот на Vipmarket5.mk како и материјал навредлив или непримерен за лице, група или ентитет; (2) Ги крши правилата на лице, група или ентитет како што е копирање правни акти, авторски права, патенти или слични злоупотреби.

Доколку корисникот не е сигурен дали е дозволена содржината на интернет-страницата на Vipmarket5.mk, треба да стапи во контакт со info@Vipmarket5.mk
 

Врски до други страници

 

Содржината на огласите дадена преку интернет-страницата на Vipmarket5.mk е одговорност исклучително на лицето или странката што објавила оглас, односно, на друга странка. Затоа, корисникот пред да започне со трансакција со друга странка, треба да истражува и да дознае повеќе за истата. Vipmarket5.mk не е одговорен за услуги добиени од друга странка. Загубите и штетите што произлегуваат преку работење со друга странка, ги решаваат меѓусебно корисникот и другата странка. Во согласност со законот, Vipmarket5.mk не учествува во ваквите спорови.
 

Платени огласи

 

Во случај кога Vipmarket5.mk побарува да се плати одреден оглас, сумата е неповратна дури и во случај кога огласот е отстранет од самиот корисник. Исто така, доколку огласот е отстранет од страна на Vipmarket5.mk заради кршење на условите за користење, средствата се неповратни.

Правила за испраќање пораки преку е-пошта

Пораките испратени преку страницата Vipmarket5.mk не смеат да содржат:
- рекламирање на производи или услуги
- навредливи или лични забелешки
- измами или лажни деловни предлози

Непочитувањето на овие регулативи може да доведе до одземање на Вашето право за користење на оваа страница за испраќање пораки или Ваше целосно отстранување како корисник на страницата (независно од вашиот статус на член) и можни понатамошни правни постапки.

Белешка: Пораките може да бидат предмет на разгледување или проверка од страна на персоналот на страницата.
 

Одрекување одговорност за гаранција

 

Сите услуги понудени директно преку Vipmarket5.mk се нудат врз основа на „како што е“ и „како што е достапно“, без никакви гаранции.
 

Отштета

 

Се согласувате да ја надоместите штетата, да ги браните и чувате неповредени интересите на Vipmarket5.mk од и против секакви загуби, издатоци, штети и давачки, вклучувајќи разумни надоместоци за адвокат, како резултат на прекршување на овие услови од Ваша страна.
 

Измени на условите за користење

 

Vipmarket5.mk го задржува правото да ги менува или да ги прекине своите услуги без претходна најава на корисникот. Користењето на услугите после направените измени подразбира согласност со новите услови за користење од страна на корисникот. Доколку Вие како корисник не се согласувате со овие нови услови, Ваше лично право е да се откажете од користењето на услугите на Vipmarket5.mk.

 

Огласувај

 

Важна е точноста на информациите кои ги внесувате при пополнување на огласот.

За неточноста на информациите, ВИП МАРКЕТ 5 не одговара.

Потрудете се да напишете цена, затоа што огласите со цена добиваат 10 пати повеќе внимание.Цената внесете ја како бројка, без точки и запирки.пример: 4500 после тоа, соодветно изберете валута.

Проверете ги информациите, па потоа притиснете ОГЛАСУВАЈ.


За нас

ВИП маркет 5 е технички најоптимизираниот сајт за огласи во Македонија – предводник на современото е-огласување. Освен тоа што нашиот сајт е најпрепознатлив од сите пребарувачи (огласите на ВИП маркет 5 секогаш се пред тие од конкуренцијата кога се пребарува на Гугл да речеме), нуди и посебни технички можности што никој во Македонија досега не ги нуди.

Корисничка поддршка