Услови и правила за користење

 

Услови и правила за користење

 

Општо

 

Vipmarket5.com е интернет-страница за специјализирана за објавување огласи. Vipmarket5.com овозможува објавување огласи за автомобили, недвижности и секакви други производи и услуги наведени преку соодветни категории.


Vipmarket5.com НЕ Е ПОСРЕДНИК ПРИ КУПОПРОДАЖНИТЕ ПРОЦЕСИ и сите трансакции се вршат директно помеѓу странката што огласува и потенцијалните купувачи.

Vipmarket5.com обезбедува само техничка поддршка во вид на база на податоци со кои се пренесуваат информациите (огласите), без да влијае на содржината на огласите. Сепак, ВИП маркет 5 го задржува правото на корекција на огласот.

Vipmarket5.com не е странката што го нуди огласениот производ/услуга за продажба.

Vipmarket5.com во односите помеѓу продавачот и потенцијалниот купувач не е вклучен како посредник, ниту пак како претставник на некоја странка.

Договорите склучени во врска со оглас објавен на Vipmarket5.com се склучуваат и спроведуваат без никакво учество на Vipmarket5.com.

Во продолжение се дадени условите за користење на Vipmarket5.com.

Корисниците на Vipmarket5.com се обврзуваат да се придржуваат кон условите за користење и истите не може да ги изменат, затоа ги советуваме внимателно да ги прочитаат и доколку имаат прашања, да се обратат до info@Vipmarket5.com

КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГИТЕ НA Vipmarket5.com ПОДРАЗБИРА СОГЛАСНОСТ СО СЛЕДНИВЕ УСЛОВИ И ОБВРСКИ
 

Обврски на корисникот

 

ВИП  маркет 5 не одговара за содржината на секој оглас. Целосната одговорност ја презема корисникот што го поставил огласот. Vipmarket5.com не е вклучен во никакви трансакции или приватни работи помеѓу учесниците во трансакцијата, ниту пак во плаќања, гаранции или услуги за заштита на „продавачот“ и „купувачот“. Затоа, објавувањето на Vipmarket5.com не претставува ветување кое ние го даваме на корисникот, туку ветување на лицето што го објавува огласот.
 

ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА Vipmarket5.mk


Од Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност Член 8 од Службен весник 199 од 30 декември 2014 година.


1. При нарачувањето на оглас нарачателот е должен да испрати на маил: info@vipmarket5.com податоци за идентификација: тековна состојба од Централен регистар за регистрација на соодветната дејност, односно доказ за упис во соодветен регистар на дејност за физички лица.


2. Се забранува објавувањето на оглас доколку нарачателот на огласот не достави податоци за идентификација согласно со ставот (1) на овој член.


3. Субјектот кој го врши огласувањето има обврска за чување на податоците за идентификација во рок од една година од објавување на оглаост.


4. Субјектот кој го врши огласувањето има обврска на барање на органите на надзор да им дозволи да извршат увид во податоците за идентификација на нарачателот на огласот.


5. Ако огласувачот не постапи согласно овој член се смета за соучесник.


6. Одредбите од овој член не се однесуваат на продажба на лични користени предмети од страна на физички лица преку огласување.

 

Налог и регистрирање

 

При регистрирање на Vipmarket5.com корисникот ги прифаќа сите обврски за налогот. Vipmarket5.com не сноси одговорност за какви било загуби на приватни информации или податоци на налогот. Корисникот се согласува дека Vipmarket5.com може да ги отстрани налозите кои ги повредуваат правилата за употреба и дека одлуката за отстранување на налогот е одлука на Vipmarket5.com.
 

Ограничување на пристап и користење

 

Vipmarket5.com го задржува правото да го отстрани налогот што не се придржува до некои од следните правила и Vipmarket5.com ја донесува одлуката за истото.

Vipmarket5.com. ќе го отстрани секој налог што пречи или ја нарушува нејзината цел како страница за објавување огласи.

Со користење на услугите на Vipmarket5.com, корисникот се согласува да не вади, копира или репродуцира какви било содржини на статични или динамични страници од Vipmarket5.com за комерцијални цели, без претходна писмена дозвола од ВИП маркет 5.

Корисникот се согласува да не се вклучува во какви и да е процеси или комбинации на процеси преку интернет-страницата што вклучуваат неразумен и несоодветен дел од изворите на Vipmarket5.com, компјутерскиот систем на компанијата или друга инфраструктура.

Корисникот се согласува да не испраќа до останатите корисници несакана пошта со неважечки пораки и електронска пошта преку Vipmarket5.com или пак на друг начин.

Корисникот се согласува да не се занимава со работи изведени врз основа на содржината на интернет-страницата на Vipmarket5.com. Ова вклучува инжинерство, преведување, делење на делови, составување или други слични модификации на која било страница, софтвер или содржина поврзани со Vipmarket5.com.

Корисникот се согласува да не се обидува да пристапи до компјутерскиот систем на компанијата или информации од компјутерскиот систем на компанијата, со исклучок на самата страница на Vipmarket5.com.и нејзината содржина.

Корисникот се согласува огласникот да го користи на принципот на фер користење и притоа еден ист  производ да не го огласува повеќе од еднаш. Доколку сака неговиот оглас да биде полесно достапен за корисниците, да биде на насловна страна, или пред останатите, Vipmarket5.com нуди едноставен, лесен и евтин начин за корисникот да стигне до саканата цел, преку така-наречените ВИП огласи. Огласувањето на ист оглас повеќе од еднаш (без притоа да се отстрани стариот) е спротивно со условите на Vipmarket5.com, и таквите огласи ќе бидат отстранети. Доколку продолжи непримерното однесување отстранети ќе бидат и корисниците кои огласуваат на тој начин. Поправање на стар оглас, и бришење на стар оглас и објавување на нов е во рамките на фер-користење.

Корисникот се согласува да не ги користи услугите на страницата Vipmarket5.com со кои: се кршат одредби од локално, национално или меѓународно право; се вознемирува или наштетува на друго лице, или комуницира со него/неа и покрај договорот или забраната за ваков вид на комуникација; се собираат или зачувуваат лични податоци за останатите корисници вклучувајќи адреси за нивни е-пошти или ги контактираат продавачите за некоја друга цел различна од дадената содржина во огласот од страна на соодветни продавачи.

Противзаконски е да се објавуваат „какви било предности, ограничувања или дискриминации врз основа на раса, боја на кожа, верска определба, полова дискриминација, телесни недостатоци, состојби во семејството, националност или со намери кои на еден начин создаваат предност, ограничување или дискриминација.“

Корисникот се согласува да не објавува содржина што: (1) Претставува закана за некој корисник или член на тимот на Vipmarket5.com како и материјал навредлив или непримерен за лице, група или ентитет; (2) Ги крши правилата на лице, група или ентитет како што е копирање правни акти, авторски права, патенти или слични злоупотреби.

Доколку корисникот не е сигурен дали е дозволена содржината на интернет-страницата на Vipmarket5.com, треба да стапи во контакт со info@Vipmarket5.com
 

Врски до други страници

 

Содржината на огласите дадена преку интернет-страницата на Vipmarket5.com е одговорност исклучително на лицето или странката што објавила оглас, односно, на друга странка. Затоа, корисникот пред да започне со трансакција со друга странка, треба да истражува и да дознае повеќе за истата. Vipmarket5.com не е одговорен за услуги добиени од друга странка. Загубите и штетите што произлегуваат преку работење со друга странка, ги решаваат меѓусебно корисникот и другата странка. Во согласност со законот, Vipmarket5.com не учествува во ваквите спорови.
 

Платени огласи

 

Во случај кога Vipmarket5.com побарува да се плати одреден оглас, сумата е неповратна дури и во случај кога огласот е отстранет од самиот корисник. Исто така, доколку огласот е отстранет од страна на Vipmarket5.com заради кршење на условите за користење, средствата се неповратни.

Правила за испраќање пораки преку е-пошта

Пораките испратени преку страницата Vipmarket5.com не смеат да содржат:
- рекламирање на производи или услуги
- навредливи или лични забелешки
- измами или лажни деловни предлози

Непочитувањето на овие регулативи може да доведе до одземање на Вашето право за користење на оваа страница за испраќање пораки или Ваше целосно отстранување како корисник на страницата (независно од вашиот статус на член) и можни понатамошни правни постапки.

Белешка: Пораките може да бидат предмет на разгледување или проверка од страна на персоналот на страницата.
 

Одрекување одговорност за гаранција

 

Сите услуги понудени директно преку Vipmarket5.com се нудат врз основа на „како што е“ и „како што е достапно“, без никакви гаранции.
 

Отштета

 

Се согласувате да ја надоместите штетата, да ги браните и чувате неповредени интересите на Vipmarket5.com. од и против секакви загуби, издатоци, штети и давачки, вклучувајќи разумни надоместоци за адвокат, како резултат на прекршување на овие услови од Ваша страна.
 

Измени на условите за користење

 

Vipmarket5.com го задржува правото да ги менува или да ги прекине своите услуги без претходна најава на корисникот. Користењето на услугите после направените измени подразбира согласност со новите услови за користење од страна на корисникот. Доколку Вие како корисник не се согласувате со овие нови услови, Ваше лично право е да се откажете од користењето на услугите на Vipmarket5.com.

 

Огласувај

 

Важна е точноста на информациите кои ги внесувате при пополнување на огласот.

За неточноста на информациите, ВИП МАРКЕТ 5 не одговара.

Потрудете се да напишете цена, затоа што огласите со цена добиваат 10 пати повеќе внимание.Цената внесете ја како бројка, без точки и запирки.пример: 4500 после тоа, соодветно изберете валута.

Проверете ги информациите, па потоа притиснете ОГЛАСУВАЈ.


За нас

ВИП маркет 5 е технички најоптимизираниот сајт за огласи во Македонија – предводник на современото е-огласување. Освен тоа што нашиот сајт е најпрепознатлив од сите пребарувачи (огласите на ВИП маркет 5 секогаш се пред тие од конкуренцијата кога се пребарува на Гугл да речеме), нуди и посебни технички можности што никој во Македонија досега не ги нуди.

Корисничка поддршка